Péče o duši

Neustále se zrychlující životní tempo, zpovrchnění hodnot ve prospěch všudypřítomného konzumního stylu, odklon od generacemi prověřených tradic – to vše se ukazuje jako spoluurčující faktor četných osobních a vztahových krizí, rozpadů rodinného systému, úzkostných a depresivních prožitků. Řada lidí si nese negativní zážitky z období svého dětství a dospívání – nejčastěji jde  o citovou deprivaci, domácí násilí, sexuální zneužívání. Následky takových dějů vidíme i v dospělosti v podobě neuróz, těžkých depresí nebo poruch osobnosti. Medicína se čím dál více potýká s psychosomatickými poruchami a onemocněními a  žel bohu často neúspěšně. Jednou z možností nápravy je systematická péče o duši probíhající u kvalifikovaného profesionála formou individuální práce na sobě a svých problémech a potížích – cestou osobního růstu. Jde o proces plynoucí v čase, který vede, stejně jako cesta, k určenému cíli. Cílem je změna ve způsobu života, v jeho prožívání, ale i ve změně postojů a chování. To vše vede vede k úlevě a větší spokojenosti se svým pobytem na světě. Nejde o cestu snadnou. Je to spíše horská stezka plná zákrut a kamení, než pohodlný chodníček uprostřed parku. Nicméně vnitřní bohatství z takovéto „náročné horské túry“ je nesouměřitelné s poklidnou procházkou nedělním parkem. Tou může v praxi být kupř. „pohodlné“ užívání léků proti úzkosti bez motivace k hledání jejího zdroje.

Zatímco individuální sezení tváří v tvář přináší možnost dobrat se potřebné hloubky problému v intimní atmosféře, skupinová setkání (kupř. tzv. skupiny osobního růstu) jsou cenné množstvím názorů a postojů spolučlenů ve skupině. Obě metody mají za podmínek dobré motivace ze strany klienta a patřičné délky trvání poměrně vysokou účinnost opakovaně ověřovanou jak vědeckými studiemi, tak klinickou zkušeností.

Dlouhodobá psychická zátěž nebo nadměrný jednorázový stres dokáží v lidském organismu vyvolávat řadu patologických změn. Mohou se objevit potíže se spánkem, předrážděnost, zvýšená lekavost, úzkost, nemožnost se uvolnit, ale také zvýšený krevní tlak, bušení srdce, bolesti páteře a hlavy a mnohé další. Velmi užitečnou metodou je v těchto případech relaxace, která může mít podle  charakteru obtíží mnoho podob.

Pro odborníky pracujícími s lidmi v pomáhajících profesích je v dnešní době vytvořeno již veliké množství programů a osvětových aktivit směřovaných k prevenci profesionálního postižení, především pak tzv. syndromu vyhoření (burn-out syndrome). Kromě různých nácvikových technik a pozornosti k vlastnímu životnímu stylu je zde možnost kvalifikované individuální či skupinové supervize, která odbřemeňuje, strukturuje a vnáší světlo do mnohých komplikovaných situací a vztahů s pacienty a klienty.